ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
«ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»
(Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 17319/70/Β/88/40) (Γ.Ε.ΜΗ.077094827000)
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 3 / 8 / 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας η οποία θα γίνει την 8 / 9 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ στην έδρα της Εταιρείας στα Πεζά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και στα επί των εγκαταστάσεών της κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016.
3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.
4) Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω
Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας , οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους ή (α) στο ταμείο της Εταιρείας ή (β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή (γ) σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδος , εδρεύουσα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή (δ) να ειδοποιήσουν εγγράφως στα Γραφεία της Εταιρείας.
Τα αποδεικτικά καταθέσεων των πιο πάνω Μετοχών ή η έγγραφη ειδοποίηση όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πρίν την Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Ηράκλειο 17η Αυγούστου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ